GET THE APP

Journal of Chromatography & Separation Techniques

Journal of Chromatography & Separation Techniques
Open Access

ISSN: 2157-7064

Shunjun Xu

Shunjun Xu

Guangdong ImVin Pharmaceutical Corporation, Guangzhou, China

Biography

He is working in Guangdong ImVin Pharmaceutical Corporation, Guangzhou, China

Research Interest

TLC/HPTLC, HPLC, chromatography

Relevant Topics

Top