Journal of Pharmacogenomics & Pharmacoproteomics

Journal of Pharmacogenomics & Pharmacoproteomics
Open Access

ISSN: 2153-0645

Shouji Shimoyama

Shouji Shimoyama

Shouji Shimoyama
Editor-in-Chief
Director, Settlement Clinic
Tokyo, Japan

Biography

Shouji Shimoyama is serving as Director of Settlement Clinic Tokyo. He has published 50 more research articles.

Research Interest

Clinical Pharmacology

Top