GET THE APP

Journal of Hematology & Thromboembolic Diseases

Journal of Hematology & Thromboembolic Diseases
Open Access

ISSN: 2329-8790

Jianfei Qian

Jianfei Qian

Xi’an Jiaotong University Suzhou Academy, Suzhou, Jiangsu, PR China

Biography
Jianfei Qian is a researcher at Xi’an Jiaotong University Suzhou Academy, Suzhou, Jiangsu, PR China. Dr. Qian's areas of research are Hematology & Thromboembolic Diseases.    
Research Interest
Lymphoma; A20 lymphoma cells; Gold nanosphere; Photothermal therapy; Cancer-targeting therapy
 

Relevant Topics

Top