Chemotherapy: Open Access

Chemotherapy: Open Access
Open Access

ISSN: 2167-7700

+44 1223 790975

Xin-rui Zhang

Xin-rui Zhang

Department of Otorhinolaryngology, Guangzhou Ear Nose Throat Neck Surgery Hospital, Guangzhou, P.R. China

Biography
Xin-rui Zhang  belongs to the department of Otorhinolaryngology, Guangzhou Ear Nose Throat Neck Surgery Hospital, Guangzhou, P.R. China. He interested in the field of Otorhinolaryngology, Throat Neck Surgery, Cancer.
Research Interest

Surgical Procedures, Surgery, Metastasis, Tumors, Surgical Anatomy, Surgical Procedures, Cancer

Relevant Topics

Top