GET THE APP

Advances in  Automobile Engineering

Advances in Automobile Engineering
Open Access

ISSN: 2167-7670

Kailei Liu

Kailei Liu

School of Mechanical Engineering, Jiangsu University of Technology, Changzhou, Jiangsu, China

Biography
School of Mechanical Engineering, Jiangsu University of Technology, Changzhou, Jiangsu, ChinaSchool of Mechanical Engineering, Jiangsu University of Technology, Changzhou, Jiangsu, ChinaSchool of Mechanical Engineering, Jiangsu University of Technology, Changzhou, Jiangsu, Chinac

Relevant Topics

Top