GET THE APP

Immunotherapy: Open Access

Immunotherapy: Open Access
Open Access

ISSN: 2471-9552

+44 1223 790975

Bozhen Zhang

Bozhen Zhang

PersonGen Biomedicine (Suzhou) Co., Ltd, Suzhou, Jiangsu, PR China

Biography
Bozhen Zhang is currently working at PersonGen Biomedicine co Ltd. His Research interest includes Immunology, Cancer, Immunotherapy
Research Interest

 Cancer, Immunology, Immunotherapy

Relevant Topics

Top