GET THE APP

Journal of Clinical and Cellular Immunology

Journal of Clinical and Cellular Immunology
Open Access

ISSN: 2155-9899

Dr. Xiangliang Yuan

Dr. Xiangliang Yuan
Associate Professor Department of Immunology Shanghai Jiao Tong University School of Medicine
China

Biography

Dr. Xiangliang Yuan is Associate Professor in Department of Immunology Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, China. Dr. Xiangliang Yuan research interests include Cancer Biology, Immunology, Pathology, Cancer Diagnostics, Cancer Immunology.

Research Interest

Cancer Biology, Immunology, Pathology, Cancer Diagnostics, Cancer Immunology

Top