GET THE APP

Cloning  & Transgenesis

Cloning & Transgenesis
Open Access

ISSN: 2168-9849

Yilei Wang

Yilei Wang

Yilei Wang
Professor, Key Laboratory of Science and Technology, Fisheries College
Jimei University, People's Republic of China

Biography

Dr. Yilei Wang is currently working in the Key Laboratory of Science and Technology, Fisheries College at Jimei University, Republic of China.

Top