GET THE APP

Journal of Proteomics & Bioinformatics

Journal of Proteomics & Bioinformatics
Open Access

ISSN: 0974-276X

+44 1223 790975

Wangyuan Zou

Wangyuan Zou
Department of Anesthesiology Xiangya Hospital Central South University, China

Biography

Wangyuan Zou is a researcher at Department of Anaesthesiology, Xiangya Hospital, Central South University.

Research Interest

proteomics, bioinformatics

Top