Chemotherapy: Open Access

Chemotherapy: Open Access
Open Access

ISSN: 2167-7700

+32 28087017

Immunochemotherapy

Case Report

Pages: 1 - 4

Aggressive Natural Killer Cell Leukemia Secondary to Hodgkin Lymphoma: a Case Report and Review of the Literature

Meiyi Xu, Ying Yang, Xin Fu, Chunrui Li, Jianfeng Zhou, Li Meng and Danmei Xu

DOI: 10.4172/2167-7700.1000182

Share this article
Top