Advancements in Genetic Engineering

Advancements in Genetic Engineering
Open Access

ISSN: 2169-0111

+44-7480-724769

Volume 7, Issue 1 (2018)

Review Article

Pages: 1 - 8

Congenital Ectrodactyly and Its Genetic Linkage

Xiu Quan Zhang, Yu Ting Zhang, Lin Li, Xiao Yan Tian, Wei Biao Lu and Yuan Qing Zhou

DOI:10.4172/2169-0111.1000158

Share this article
Top